ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ | Alfa Pastry

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η εταιρεία ALFA Αθανάσιος Δ. Κουκουτάρης Α.Ε.Β.Ε.  δεσμεύεται να λειτουργεί με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και στους κοινωνικούς εταίρους της, να συμμορφώνεται πλήρως προς την ισχύουσα νομοθεσία  και να επιδιώκει στην προώθηση περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας, τόσο από την πλευρά της Διοίκησης όσο και από την πλευρά των εργαζομένων της.

Η Περιβαλλοντική Πολιτική της ALFA Αθανάσιος Δ. Κουκουτάρης Α.Ε.Β.Ε. στηρίζεται στην προστασία του περιβάλλοντος και τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Έχει δε αναπτύξει πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης βασισμένο στις παρακάτω αρχές, το οποίο και δεσμεύεται να βελτιώνει συνεχώς:

 • Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Συνεργασία με καθ’ όλα αδειοδοτημένες εταιρίες.
 • Εγκατάσταση και λειτουργία ειδικών συστημάτων παροχής θερμού νερού και αέρα.
 • Εκπαίδευση και συνεχής βελτίωση.  
 • Στελέχωση Επιτροπής Περιβάλλοντος

Αναλυτικότερα, η λειτουργία της εταιρείας είναι απολύτως συμβατή με την ισχύουσα περιβαλλοντική κοινοτική και εθνική νομοθεσία. Φροντίζει ώστε οι συνεργαζόμενες εταιρίες σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων (συλλογή, μεταφορά, ανακύκλωση, αξιοποίηση, διάθεση) να έχουν όλες τις απαραίτητες άδειες και να ακολουθούν πρακτικές διαχείρισης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης, Το προσωπικό της εταιρίας ενημερώνεται και ευαισθητοποιείται στα θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, καθώς οι στόχοι της εταιρίας μπορούν να επιτευχθούν μόνο με τη συμμετοχή κάθε εργαζόμενου. Τέλος, για την επίτευξη των ανωτέρω, λειτουργεί και στελεχώνει επιτροπή περιβάλλοντος για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής της εταιρίας.

Ο Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας και η επιτροπή Περιβάλλοντος εξουσιοδοτείται να συντονίζει, να εφαρμόζει, να ελέγχει και να ενημερώνει την Ανώτατη Διοίκηση για την απόδοση του περιβαλλοντικού συστήματος της εταιρείας με απόλυτο σεβασμό στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Το σύνολο του προσωπικού της alfa ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ ΑΕΒΕ καλείται να συμμετάσχει στο εγχείρημα αυτό, θεωρώντας πως η συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης ωφελεί το ίδιο το προσωπικό, την ευρύτερη περιοχή, τους συντοπίτες και το γενικό σύνολο της κοινωνίας.

Αναφορικά με τα οργανικά απόβλητά της, η ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ ΑΕΒΕ, έχει προβεί στην εγκατάσταση ψυκτικού περιέκτη για την απόθεση των προς διαχείριση οργανικών αποβλήτων, προλαμβάνοντας την σήψη των, αλλά και τις εκλυόμενες οσμές. Ως εκ τούτου, προλαμβάνεται και η αύξηση μικροβιολογικού φορτίου και άρα μειώνεται ο κίνδυνος μόλυνσης του εργαζομένου αλλά και της ρύπανσης-μόλυνσης του περιβάλλοντος δημόσιου και ιδιωτικού χώρου.

Η διαχείριση της ενέργειας και ο περιορισμός της κατανάλωσής της αποτελούν σημαντικές παραμέτρους της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας του Ομίλου.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία προέβη στην εγκατάσταση, στις βιομηχανικές της εγκαταστάσεις στην Κοζάνη, φωτοβολταϊκών πάνελ επί στέγης συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 999,58 KWp και εκτιμώμενης μέσης συνολικής παραγόμενης ενέργειας 1.313.988,65 KWh/έτος. Τα φωτοβολταϊκά πάνελ είναι LUXOR-Eco line half cell μόνο-κρυσταλλικά με ισχύ 530W. Οι βάσεις στήριξης των φωτοβολταϊκών πάνελ είναι SOLAR-AS186.2P.25. Οι μετατροπείς ισχύος (inverter) είναι Solar Inverter PVS-100-TL. Ο ηλεκτρολογικός πίνακας διασύνδεσης φωτοβολταϊκού συστήματος με πίνακα χαμηλής τάσης είναι ΑΒΒ. Το σύστημα θα αποτρέπει την απελευθέρωση 1.299,454 τόνους CO2, το οποίο απαιτεί περίπου 100.058 δέντρα για την απορρόφηση τους.

Εδώ και 10 χρόνια περίπου, η εταιρεία μας, έχοντας ιδιαίτερη ευαισθησία σε περιβαλλοντικά θέματα, έχει εγκαταστήσει σταδιακά, σε διάφορους  τομείς της παραγωγικής της διαδικασίας, τεχνολογικό εξοπλισμό για την μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας και του LPG. Συγκεκριμένα, έχει εγκαταστήσει συστήματα ανάκτησης θερμότητας και ηλιακών συλλεκτών για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) και υποβοήθηση του συστήματος θέρμανσης.

 • Έχουν εγκατασταθεί 20 ηλιακοί συλλέκτες τεχνολογίας σωλήνων κενού της εταιρίας GREEN SOLAR.
 • Έχουν εγκατασταθεί εναλλάκτες λαδιού/νερού στο σύστημα αεροσυμπιεστών.
 • Έχουν εγκατασταθεί εναλλάκτες αμμωνίας/νερού-νερού/νερού στο σύστημα συμπιεστών αμμωνίας.
 • Η εταιρία μας προέβη σε αντικατάσταση των λαμπτήρων φθορίου από λάμπες τεχνολογίας LED στις κεντρικές εγκαταστάσεις της.
 • Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας με λάμπες φθορίου: 410.400 KWh/έτος
 • Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας με λάμπες τεχνολογίας LED: 164.160 KWh/έτος
 • Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας: 246.240 KWh/έτος
 • Η μείωση εκπομπών CO2 από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μόνο από τον φωτισμό είναι 174,64 τόνοι CO2 ετησίως, το οποίο χρειάζεται περίπου 13.475 δέντρα για την απορρόφηση του.

Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ ΑΕΒΕ τίθεται υπέρ της προστασίας των δασών και των οργανισμών που διαβιούν σε αυτά. Φροντίζει να επιλέγει προμηθευτές που συμμορφώνονται με τα πρότυπα και τις πολιτικές που η ίδια εφαρμόζει, αλλά και με λοιπά περιβαλλοντικά (PEFC, FSC), με απώτερο σκοπό να συμβάλει τα μέγιστα στην επίτευξη της μηδενικής αποψίλωσης και καταστροφής των δασών, καθώς και στην μη-επιρροή της βιοποικιλότητας. Επιπλέον, βρίσκεται σε αναζήτηση ανακυκλώσιμων και ανακυκλωμένων υλικών συσκευασίας, ούτως ώστε να εναρμονιστεί με τη μετάβαση του συνόλου της ΕΕ στην ανακυκλωσιμότητα και χρήση post-industrial & post-consumer υλικών συσκευασίας.

Τέλος, η Εταιρεία έχει ενταχθεί στο σύστημα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και καταβάλει κατ’ έτος ύψος χρηματικών εισφορών που αντιστοιχούν στις ποσότητες συσκευασιών που διαθέτει η ίδια στην αγορά.

Επιπλέον, έχει διενεργήσει μελέτη ΑΤΕΞ (πιθανότητα εκρήξιμης ατμόσφαιρας) και μετρήσεις θορύβου εσωτερικά και εξωτερικά (οι εξωτερικές κατατάσσονται επιπλέον και  στην κατηγορία της περιβαλλοντικής ρύπανσης)

Στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Πολιτικής γίνεται εκτίμηση των επιπτώσεων της εταιρείας στο περιβάλλον. Αυτή εμπεριέχεται στην ετήσια Διοικητική Ανασκόπηση όπου διαμορφώνονται οι επερχόμενοι στόχοι μείωσης της παραγωγής αποβλήτων και αύξησης της ανακύκλωσης, αλλά και αξιολογούνται οι προηγούμενοι.

Top

Νέα και ενημερώσεις!

NEWSLETTER

ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΕΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΚΑΝΤΕ ΕΓΓΡΑΦΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

1ο χλμ Κοζάνης – Αργίλου | Κοζάνη 501 00

Τ. +30 24610 42103-4 | F +30 24610 33305

E. [email protected]

Νέα και ενημερώσεις!

*Συμπλήρωσε σωστά το email σου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η alfa θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτήν τη φόρμα για να παραμείνει σε επαφή μαζί σας. Θα αντιμετωπίσουμε τις πληροφορίες σας με απόλυτη εμπιστευτικότητα και δεν θα τις κοινοποιήσουμε σε τρίτους. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα μας Πολιτική Προστασίας Δεδομένων. Κάνοντας κλικ παρακάτω, συμφωνείτε ότι ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας σύμφωνα με αυτούς τους όρους.