ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ | Alfa Pastry

Διαδικασία Αναφοράς Περιστατικών Παραβίασης του Κώδικα Δεοντολογίας & Ηθικής Συμπεριφοράς

Διαδικασία Αναφοράς Περιστατικών Παραβίασης του Κώδικα Δεοντολογίας & Ηθικής Συμπεριφοράς

Από την αρχή της ίδρυσής της η εταιρεία alfa ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε., εφαρμόζει επιχειρηματικές πρακτικές που διέπονται από ακεραιότητα, αξιοπιστία, τιμιότητα, διαφάνεια, δίκαιη συμπεριφορά στις συναλλαγές και πλήρη συμμόρφωση στην ισχύουσα νομοθεσία.

Όπως ορίζεται στον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας, η alfa ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ ΑΕΒΕ δεσμεύεται να καλλιεργεί ένα επιχειρηματικό πνεύμα διαφάνειας και υπευθυνότητας και υψηλά πρότυπα εταιρικής συμπεριφοράς έναντι των εργαζομένων, των πελατών, των προμηθευτών, των καταναλωτών, των κυβερνήσεων και των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Ως εκ τούτου, απαιτεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο επαγγελματικής και ηθικής συμπεριφοράς από όλους τους εργαζομένους και τους επιχειρηματικούς εταίρους της.

Προκειμένου να εδραιωθεί η αποτροπή αδικημάτων, ανήθικων και παραβατικών συμπεριφορών/πράξεων, επιθυμούμε να βεβαιωθούμε ότι εάν εργαζόμενός μας ή τρίτος έχει υποψία σχετικά με τα ανωτέρω ζητήματα αναφορικά με τη λειτουργία της Εταιρείας μας, έχει το βήμα να το αναφέρει, διατηρώντας την ανωνυμία αν το επιθυμεί.

Οι αναφορές μπορεί να υποβάλλονται επώνυμα ή ανώνυμα. Ωστόσο, ενθαρρύνεται η υποβολή επώνυμων καταγγελιών καθώς διευκολύνουν τη διεξαγωγή της απαραίτητης έρευνας και την λήψη των απαιτούμενων μέτρων.

Μπορείτε να αναφέρετε περιστατικά που αφορούν σημαντικές παραβιάσεις του Κώδικα Συμπεριφοράς και των συναφών εταιρικών πολιτικών ή διαδικασιών, καθώς και της ισχύουσας νομοθεσίας (π.χ. οικονομικά αδικήματα, απάτη, διαφθορά, αθέμιτες οικονομικές πρακτικές, ανάρμοστη ή ανήθικη συμπεριφορά, παρενόχληση στο χώρο εργασίας, μη συμμόρφωση με τον Κώδικα Δεοντολογίας της εταιρείας, περιστατικά παραβίασης προσωπικών δεδομένων  ή/και ασφάλειας πληροφοριών και γενικότερα οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη μπορεί να επιφέρει ηθική ή υλική ζημία στην alfa ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε και τις θυγατρικές της, χρησιμοποιώντας τα παρακάτω κανάλια επικοινωνίας:

  • Email: [email protected]  
  • Τηλεφωνικά, με κλήση στον αριθμό (+30) 2461 042103
  • Ταχυδρομικώς: στη διεύθυνση 1ο χλμ Κοζάνης, Αργίλου, Κοζάνη 501 00, με την ένδειξη ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ.

Συμπλήρωση της παρακάτω (Ηλεκτρονικής) Φόρμας Αναφοράς Περιστατικού Παραβίασης, η οποία και είναι προσβάσιμη στο τέλος του συγκεκριμένου άρθρου.

Οι εργαζόμενοί μας ή τρίτα ενδιαφερόμενα μέρη της Εταιρείας, θα θέλαμε να γνωρίζουν τα ακόλουθα:

  • Ενθαρρύνονται να γνωστοποιούν ελεύθερα εάν υπέπεσε στην αντίληψή τους κάποια δραστηριότητα που αποκλίνει από τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής Συμπεριφοράς και μπορεί να αποτελεί λόγο ανησυχίας.
  • Τέτοιες αναφορές συμβάλλουν καθοριστικά στην αποφυγή ή στον μετριασμό πιθανού αρνητικού αντικτύπου στην Εταιρεία, ενώ παράλληλα στηρίζεται η κουλτούρα της διαφάνειας, της υπευθυνότητας και της ακεραιότητας.
  • Η επώνυμη αναφορά μιας παραβίασης είναι περισσότερο αξιόπιστη, παρέχοντας συγχρόνως τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τον αναφέροντα (εργαζόμενο ή τρίτο) για την παροχή διευκρινίσεων και συμπληρωματικών στοιχείων κατά τη διαδικασία ελέγχου της αναφοράς.
  • Η Διοίκηση της Εταιρείας διασφαλίζει ότι δεν θα αναληφθεί καμία ενέργεια εναντίον οποιουδήποτε εργαζομένου που αναφέρει, καλή τη πίστη, οποιαδήποτε πραγματική ή υποτιθέμενη παραβατική συμπεριφορά/πράξη.
  • Η διαδικασία των αναφορών δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται καταχρηστικά για απερίσκεπτες κατηγορίες ή προσωπικά παράπονα. Για την αποτροπή κακόβουλων ή αβάσιμων αναφορών, ενδέχεται να επιβληθούν κυρώσεις στους αναφέροντες οι οποίοι ενήργησαν με κακή πίστη, όπως και να διενεργηθούν νομικές πράξεις για συκοφαντική δυσφήμιση.

 

 

Top

News & Updates

*Please fill in your email correctly 
RPIVACY POLICY
Alfa Pastry will use the information you provide on this form to stay in touch with you. We will treat your information with confidentiality and will not share it with others. For more information, visit our our Privacy Policy page. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.