ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ | Alfa Pastry

SMETA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
3. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΥΤΩΝ
5. ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
6. ΌΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
7. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
8. ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
9. ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ
10. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
11. ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
12. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΡΥΠΩΝ
13. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
14. ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
15. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
16. ΑΣΦΑΛΕΙΑ
17. ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
18. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
19. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
20. ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ Η ΑΝΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
21. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ
22. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΖΕΣΘΑΙ
23. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
24. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
25. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Από την αρχή της ίδρυσής της η εταιρεία ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε. (alfa), εφαρμόζει επιχειρηματικές πρακτικές που διέπονται από ακεραιότητα, αξιοπιστία, τιμιότητα, διαφάνεια, δίκαιη συμπεριφορά στις συναλλαγές και πλήρη συμμόρφωση στην ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης έχει δεσμευτεί στην εφαρμογή αυτών των αξιών και των Εταιρικών Επιχειρηματικών Αρχών σε κάθε περιοχή που αναπτύσσει δραστηριότητα.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της εταιρείας (στο εξής «ο Κώδικας») καθορίζει τη συνεχή εφαρμογή των Εταιρικών Επιχειρησιακών Αρχών με καθιέρωση αδιαπραγμάτευτων ελάχιστων προτύπων συμπεριφοράς σε καθοριστικούς τομείς.

Ο Κώδικας εφαρμόζεται από όλους τους εργαζόμενους, στελέχη, διευθυντές, προμηθευτές και συνεργάτες - υπεργολάβους της ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και θα πρέπει επίσης να γνωστοποιείται και εν συνεχεία να εφαρμόζεται και από τους συνεργάτες και τους εκπροσώπους της Εταιρείας. Οριοθετεί το πρότυπο της ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε. για την ηθική επιχειρηματική συμπεριφορά παγκοσμίως.

Ο Κώδικας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών πρακτικών και διαδικασιών. Τα ηθικά επιχειρηματικά πρότυπα αφορούν στις σχέσεις / συναλλαγές με τους εργαζόμενους στην Εταιρεία, τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους εργολάβους και τους συνεργάτες καθώς και τους μετόχους αυτής, την κοινωνία, τις κυβερνήσεις και τις κρατικές αρχές οπουδήποτε αυτή δραστηριοποιείται.

Οι εργαζόμενοι και τα στελέχη της ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε. θα μπορούν να επιζητούν καθοδήγηση όταν αμφιβάλλουν για τον κατάλληλο χειρισμό μιας δεδομένης κατάστασης και οφείλουν να αποφεύγουν και την παραμικρή ένδειξη ανάρμοστης συμπεριφοράς, καθόσον αποτελεί θεμελιώδη ευθύνη του εργαζομένου να πράττει το σωστό («do the right thing»), μια ευθύνη που δεν μπορεί να αποποιηθεί.

Εκείνοι που παραβιάζουν τα πρότυπα του Κώδικα υπόκεινται σε πειθαρχικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης πιθανής απόλυσης. Επιπλέον, οι παραβάσεις του Κώδικα μπορούν να συνιστούν παράλληλα και παραβάσεις του Νόμου που επιφέρουν αστικές και ποινικές κυρώσεις για τους ευθυνόμενους εργαζόμενους, στελέχη και διευθυντές ή / και για την Εταιρεία. Στην περίπτωση που εργαζόμενους θεωρεί ότι συντρέχει περίπτωση τελεσμένης ή πιθανής μελλοντικής παραβίασης του Κώδικα, θα πρέπει να ακολουθήσει τις διαδικασίες που καθορίζονται στο άρθρο 23 του Κώδικα.

Η Εταιρεία συμβάλλει ενεργά στην προώθηση της έννοιας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην Eλληνική επιχειρηματική κοινότητα. Η Εταιρεία συντάσσεται απόλυτα με τις δέκα αρχές της «United Nations Global Compact»  υπέρ των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της εργασίας, του περιβάλλοντος και κατά της διαφθοράς.

Από τη φύση του ο Κώδικας δεν έχει τη δυνατότητα να καλύψει το σύνολο των καταστάσεων που ενδέχεται να προκύψουν μελλοντικά. Έχει συνταχθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει ένα πλαίσιο αναφοράς όπου θα μπορεί να ενταχθεί και να αξιολογηθεί οποιαδήποτε δραστηριότητα που δεν μπορεί να προβλεφθεί.

Στο εξής, σε όποιο σημείο του Κώδικα γίνεται αναφορά σε «Εργαζόμενους» ή «Προσωπικό» ή «Ανθρώπινο Δυναμικό», εννοούνται οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες, τα στελέχη, οι διευθυντές και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε..

Τα κείμενο που ακολουθεί διευκρινίζει και παρέχει περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες για κάθε ένα από τα βασικά θέματα του Κώδικα.

Σημειώνεται ότι οι αρχές που περιγράφονται στον Κώδικα Δεοντολογίας, δεν υποκαθιστούν την Εργατική Νομοθεσία, τη Νομολογία, τις Συμβάσεις ή τους Κανονισμούς Εργασίας, αλλά περιγράφουν τις αρχές που διέπουν τις σχέσεις της Εταιρείας με τους εργαζομένους της.

2. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε.  συμμορφώνεται πάντοτε με την ισχύουσα νομοθεσία του Κράτους στο οποίο αναπτύσσει δραστηριότητα σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο διεθνή Νόμο ή πρότυπο τυγχάνει παράλληλης εφαρμογής.

Η υπακοή στο Νόμο, «τόσο στα χαρτιά όσο και στο πνεύμα», αποτελεί τη βάση στην οποία στηρίζονται τα πρότυπα ηθικής αυτής της Εταιρείας. Όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν κατά τη διεξαγωγή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους να υπακούουν και να τηρούν το εφαρμοστέο δίκαιο των κρατών και των χωρών στις οποίες η Εταιρεία αναπτύσσει δραστηριότητα. Αν και οι εργαζόμενοι δεν οφείλουν να γνωρίζουν λεπτομερώς κάθε ισχύοντα νόμο και κανονισμό, είναι σημαντικό να είναι γνώστες αυτών των πληροφοριών που θα τους οδηγήσουν στο να αποταθούν για καθοδήγηση στους προϊσταμένους τους, τους διευθυντές ή άλλο αρμόδιο προσωπικό.

Οι εργαζόμενοι και τα στελέχη της ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε. είναι υποχρεωμένοι να ενεργούν ηθικά σε κάθε τομέα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και οφείλουν να διατηρούν υψηλά πρότυπα ειλικρίνειας, εντιμότητας, τιμιότητας, αξιοπιστίας και ακεραιότητας.

Επιπλέον, οφείλουν να τηρούν κατά περίπτωση τους θεσμοθετημένους εσωτερικούς κανονισμούς και τα θεσμοθετημένα πρότυπα, οι οποίοι ενδέχεται να προβλέπουν αυστηρότερες απαιτήσεις από αυτές που ορίζει ο νόμος.

3. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

«Σύγκρουση συμφερόντων» υφίσταται όταν το προσωπικό συμφέρον εργαζόμενου παρεμποδίζει ή αντιτίθεται με οποιονδήποτε τρόπο ή φαίνεται να παρεμποδίζει ή να αντιτίθεται στα συμφέροντα της ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε..

Περίπτωση τέτοιου είδους σύγκρουσης ενδέχεται να προκύψει όταν εργαζόμενος ή μέλος προσωπικού της Εταιρείας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε. αναλαμβάνει δράση ή έχει συμφέροντα που καθιστούν δύσκολη τόσο την αντικειμενική του κρίση όσο και την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του, ή όταν εργαζόμενος, συγγενικό του πρόσωπο ή στενός του συνεργάτης, αποκομίζει ανάρμοστα προσωπικά οφέλη εξαιτίας της θέσης που κατέχει ο εργαζόμενος στην Εταιρεία.

Δάνεια ή πιστώσεις που δίδονται από την ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε. σε εργαζόμενο, συγγενικό του πρόσωπο ή στενό του συνεργάτη ή εγγυήσεις υπέρ αυτών ενδέχεται να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων και σε ορισμένες περιπτώσεις απαγορεύεται και εκ του Νόμου.

Εργαζόμενος της Εταιρείας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε. δεν επιτρέπεται να προσφέρει παράλληλα την εργασία του σε ανταγωνιστή, πελάτη ή προμηθευτή αυτής και οφείλει να αποφεύγει οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση εργασιακή σχέση και συναλλαγή με τους πελάτες της ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε., τους προμηθευτές ή τους ανταγωνιστές αυτής, πέραν των απαιτούμενων για την εκπλήρωση των καθηκόντων που έχει αναλάβει προς όφελος αυτής.

Κάθε πράξη που μπορεί να επιφέρει σύγκρουση των προσωπικών συμφερόντων του εργαζομένου με αυτών της Εταιρείας απαγορεύεται από την εταιρική πολιτική, εκτός αν εγκριθεί εγγράφως από τη Διοίκηση της Εταιρείας.

Η Εταιρεία απαιτεί οι εργαζόμενοι και τα μέλη του προσωπικού της να αποκαλύπτουν οποιαδήποτε κατάσταση θα μπορούσε εύλογα να οδηγήσει στη δημιουργία μιας τέτοιου είδους σύγκρουσης. Οι περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων μπορεί να μην είναι πάντοτε ευδιάκριτες. Εντούτοις κάθε εργαζόμενος που αντιλαμβάνεται μια τέτοια περίπτωση ή ενδεχόμενο εμφάνισης της, οφείλει να τη γνωστοποιεί στον προϊστάμενο ή το διευθυντή του, ή άλλο αρμόδιο προσωπικό και να συμβουλεύεται τον Κώδικα, συγκεκριμένα το άρθρο 19 που ορίζει τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται, προκειμένου να επιλυθεί η κατάσταση κατά τρόπο δίκαιο και διαφανή.

4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΥΤΩΝ

Όλες οι μη δημόσιες (μη γνωστές στο κοινό) πληροφορίες που αφορούν την ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε., τους πελάτες της Εταιρείας ή τους συνεργάτες αυτών αποκαλούνται  «εσωτερικές πληροφορίες» και προστατεύονται με εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα ως περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας.

Οι εργαζόμενοι και τα μέλη του προσωπικού της Εταιρείας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε. που, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους έχουν πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες ή έγιναν κοινωνοί εμπιστευτικών πληροφοριών για την Εταιρεία ή για άλλο νομικό πρόσωπο, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν, να εκμεταλλεύονται ή να δημοσιοποιούν αυτές προκειμένου να ληφθούν επενδυτικές αποφάσεις, αποφάσεις αγοραπωλησίας μετοχών της εταιρείας ή για οποιαδήποτε άλλη δράση και σκοπό πέραν της διοίκησης της ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε.. Η χρήση εσωτερικής πληροφόρησης για ίδιο οικονομικό όφελος ή η γνωστοποίηση της σε άλλον προκειμένου να ληφθεί επενδυτική απόφαση είναι ανήθικη και παράνομη. Ομοίως, η κοινοποίηση εσωτερικών πληροφοριών σε φιλικό ή συγγενικό πρόσωπο ή συνεργάτη είναι αυστηρώς  απαγορευμένη εκτός αν το εν λόγω πρόσωπο εξουσιοδοτείται συγκεκριμένα να λάβει γνώση των εμπιστευτικών πληροφοριών όπως ενδεικτικά σε περίπτωση εξωτερικού συνεργάτη με υπογεγραμμένο συμφωνητικό εχεμύθειας .

5. ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία αποτελεί οικονομικό οργανισμό κερδοσκοπικού χαρακτήρα και βασικός σκοπός της είναι η ισχυροποίηση της χρηματοοικονομικής θέσης των μετόχων της. Παράλληλα βασική επιδίωξη της Εταιρείας αποτελεί η διασφάλιση της ευημερίας των εργαζομένων, των στελεχών και των Διευθυντών της, οι οποίοι συμβάλλουν καθοριστικά στην λειτουργία και ανάπτυξή της. Συνεπώς, για την επιδίωξή των στόχων της η Εταιρεία προσβλέπει στη διαρκή βελτίωση των δυνατοτήτων και της ποιότητας της εργασίας του έμψυχου δυναμικού της.

Η Εταιρεία συνδέεται με το ανθρώπινο δυναμικό της με σχέση παροχής εργασίας - αμοιβής και βάσει των επιδιώξεων και στόχων της καθορίζει, έχει γνωστοποιήσει και δεσμεύεται για τις ακόλουθες γενικές αρχές λειτουργίας:

 • Σαφήνεια
 • Δυναμικότητα
 • Ευελιξία

Η Διοίκηση της Εταιρείας θέτει ως προτεραιότητες της, την ασφάλεια και προστασία των συμφερόντων και δικαιωμάτων των εργαζομένων της στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης δεδομένου ότι, ένας από τους παράγοντες επιτυχίας είναι η απόλυτη αφοσίωση των εργαζομένων στα καθήκοντά τους. Ως εκ τούτου, η επικοινωνία των εργαζομένων με εξουσιοδοτημένα μέλη της Διοίκησης είναι δυνατή, για όλα τα θέματα που τους απασχολούν προκειμένου να λαμβάνουν έγκαιρα απαντήσεις και λύσεις.

6. ΌΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μισθοί και Προκαταβολές

Οι μηνιαίοι μισθοί πληρώνονται τις πρώτες δέκα εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα με άμεση κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό κάθε εργαζομένου.

Τα προβλεπόμενα από το νόμο δώρα (Χριστουγέννων, Πάσχα) και επιδόματα αδείας καταβάλλονται με τον ίδιο τρόπο και μέχρι την ημερομηνία που προβλέπεται κάθε φορά από την ασφαλιστική και εργατική νομοθεσία.

Οι μισθοί και οι άλλες μισθοδοτικές αποζημιώσεις υπόκεινται σε φορολογία, κρατήσεις κοινωνικής ασφάλισης και άλλες κρατήσεις όπως προβλέπονται από τη νομοθεσία. Οι εργαζόμενοι λαμβάνουν απόδειξη κάθε μήνα.

Προκαταβολές μισθών (που δύνανται να φθάνουν και το 100% των καθαρών μηνιαίων αποδοχών) διενεργούνται από την πρώτη και μέχρι την τελευταία ημέρα κάθε μήνα.

Ενδέχεται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από σχετική έγκριση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Οικονομικό Διευθυντή, να εγκρίνονται προκαταβολές πέραν του ποσού που αναφέρεται ανωτέρω.

Ωράριο Εργασίας

Εργάσιμη εβδομάδα είναι Δευτέρα με Παρασκευή. Η Εταιρεία υιοθετεί πενθήμερο εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας. Πέραν του ωραρίου αυτού και για λόγους καθαριότητας / απολύμανσης / εργασιών, οι ρυθμίσεις της Εταιρείας υπόκεινται στα νόμιμα πλαίσια και κανονισμούς του αρμόδιου Υπουργείου.

Υπερωρίες

Υπό κανονικές συνθήκες, η Εταιρεία δεν προσδοκά από το προσωπικό να εργαστεί υπερωριακά. Στις εξαιρετικές εκείνες περιπτώσεις, όμως, που παρίσταται τέτοια ανάγκη, τέτοιες υπερωρίες εγκρίνονται προκαταβολικά από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Οικονομικό Διευθυντή κατόπιν πρότασης του Γενικού Διευθυντή και του αρμόδιου Διευθυντή.

Μορφές εργασίας (πρακτική άσκηση, ευέλικτες μορφές εργασίας)

Η Εταιρεία υιοθετεί τη μερική απασχόληση εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες και οι συνθήκες το απαιτούν και υπάρχει η συγκατάθεση των εργαζομένων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη σχετική εργατική νομοθεσία.

Επίσης, σε ετήσια βάση δύναται να διενεργούνται προσλήψεις ατόμων σε καθεστώς πρακτικής άσκησης, σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά προγράμματα απασχόλησης τέτοιας μορφής, και την σχετική εργατική νομοθεσία.

7. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Επιδίωξη της Εταιρείας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε. είναι να επιτυγχάνει τους σκοπούς της μέσω των υψηλής επιδόσεων έναντι των ανταγωνιστών της, χρησιμοποιώντας θεμιτά και σύννομα μέσα, δρώντας πάντα με ειλικρίνεια και αποφεύγοντας οποιαδήποτε ανήθικη ή παράνομη επιχειρηματική πρακτική.

Απαγορεύεται, η κλοπή ιδιοκτησιακών πληροφοριών, ή η διακίνηση επιχειρηματικών μυστικών πληροφοριών που λήφθηκαν χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη, ή η πρόκληση τέτοιων κοινοποιήσεων από εν ενεργεία υπαλλήλους και προσωπικό της Εταιρείας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ή παλαιότερους εργαζόμενους αυτής.

Κάθε εργαζόμενος οφείλει να σέβεται τα δικαιώματα και να συναλλάσσεται κατά δίκαιο τρόπο με τους υπόλοιπους εργαζόμενους στην Εταιρεία καθώς και με τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους εργολάβους και τους ανταγωνιστές αυτής.

Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να επωφελούνται κατά αθέμιτο τρόπο οποιουδήποτε, είτε μέσω χειραγώγησης του, είτε απόκρυψης ή εκμετάλλευσης προνομιακών πληροφοριών, ή διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, ή άλλης παράνομης επιχειρηματικής πρακτικής.

Δεν επιτρέπεται εργαζόμενος να συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις για καθορισμό τιμών, σε νοθεία προσφοράς, σε συμφωνίες σχετικά με μερίδια πωλήσεων και κατανομή αγορών ή πελατών, και γενικά σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ή αντιδεοντολογική πρακτική που παρεμποδίζει τον ανταγωνισμό.

Προκειμένου να διατηρηθεί η πολύτιμη φήμη της Εταιρείας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε., καθίσταται ιδιαιτέρως ουσιαστική η συμμόρφωση με τις ποιοτικές διαδικασίες και τις απαιτήσεις ασφάλειας αυτής, ο δε χειρισμός όλων των πιστοποιητικών και των εγγράφων επιθεώρησης και δοκιμής πρέπει πάντοτε να εναρμονίζεται με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις που θέτει η ισχύουσα Νομοθεσία, ο Κώδικας και τα πρότυπα Διαχείρισης της Ποιότητας και Ασφάλειας.

Σκοπός των εταιρικών δώρων και της ψυχαγωγίας σε μια εμπορική συναλλαγή είναι να δημιουργηθεί θετικό κλίμα και κατάλληλες εργασιακές συνθήκες και σε καμία περίπτωση  να προσπορισθεί κανείς αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των άλλων πελατών ή προμηθευτών.

Δεν πρέπει να προσφέρεται ή να γίνεται αποδεκτό δώρο ή ψυχαγωγία από οποιοδήποτε εργαζόμενο, συγγενικό πρόσωπο ή συνεργάτη αυτού εκτός αν αυτό:

 • δεν είναι δώρο μετρητών,
 • δεν παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο, κανονισμό ή εφαρμοστέα πολιτική άλλου
 • δεν μπορεί να εκληφθεί ως δωροδοκία ή ανταπόδοση ή απόπειρα επηρεασμού
 • είναι σύμφωνο με τις συνήθεις επιχειρηματικές πρακτικές,
 • είναι λογικό στην αξία

Είναι ευθύνη κάθε εργαζόμενου να επιδεικνύει δίκαιη και σωστή κρίση σε αυτόν τον τομέα. Σε περίπτωση αμφιβολίας περί τούτου, ο εργαζόμενος θα πρέπει να επιδιώξει την ενημέρωση και την καθοδήγηση του από τον προϊστάμενο, το διευθυντή του, τη νομική υπηρεσία και τον Υπεύθυνο Ανθρώπινου Δυναμικού, ούτως ώστε να ενεργήσει με σώφρονα τρόπο.

Επιπλέον, όλα τα δώρα και οι δαπάνες ψυχαγωγίας πρέπει να καταχωρούνται στα βιβλία της Εταιρείας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε..

8. ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

Η Εταιρία ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε., καταδικάζουν κάθε είδους διεφθαρμένη επαγγελματική συμπεριφορά και οποιαδήποτε μορφή δωροδοκίας.

Δεν επιτρέπεται σε οποιονδήποτε, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρείας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε., να προσφέρει ή να παρέχει άμεσα ή έμμεσα, οποιασδήποτε μορφής αθέμιτο όφελος ή άλλο πλεονέκτημα σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του Ιδιωτικού ή του Δημοσίου Τομέα με απώτερο σκοπό να εξασφαλίσει ή να διατηρήσει επιχειρηματική δραστηριότητα και κατ' επέκταση οφείλει να μην αποδέχεται οποιοδήποτε τέτοιο πλεονέκτημα σε αντάλλαγμα με στόχο οποιαδήποτε προνομιακή μεταχείριση σχετίζεται με αυτό.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι της ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε., οφείλουν να απέχουν από οποιαδήποτε δραστηριότητα ή συμπεριφορά θα μπορούσε να δώσει αφορμή για την εμφάνιση ή την υπόνοια τέτοιας συναλλαγής ή προσπάθειας προς αυτήν την αρχή.

Υπόσχεση, προσφορά ή παροχή σε δημόσιο λειτουργό του Ελληνικού ή Αλλοδαπού Κρότους, ενός δώρου, μίας πληρωμής ή άλλης παροχής, κατά παράβαση των κανόνων του παρόντος Κώδικα, δεν αντίκειται μόνον στην πολιτική της ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε. αλλά τυχόν ενδέχεται να συνιστά αστικό ή ποινικό αδίκημα.

Οι εργαζόμενοι της ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε. οφείλουν να γνωρίζουν ότι υπόσχεση, προσφορά ή παροχή ανάρμοστου οφέλους προκειμένου να επηρεαστεί η απόφαση του αποδέκτη αυτού ακόμα κι αν δεν είναι δημόσιος λειτουργός, όχι μόνο συνεπάγονται πειθαρχικές κυρώσεις, αλλά ενδέχεται να οδηγήσει στην άσκηση ποινικών ή αστικών διώξεων τόσο κατά της Εταιρείας όσο και των εργαζομένων αυτής. Στα ανάρμοστα οφέλη συγκαταλέγονται δώρα, πληρωμές, ευνοϊκή συμπεριφορά ή μεταχείριση, ή άλλου είδους παροχή προς τον αποδέκτη, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων απασχόλησης ή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με πρόσωπα ή συνεργάτες του στενού οικογενειακού ή φιλικού περιβάλλοντος.

9. ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι εργαζόμενοι της ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε. οφείλουν πάντοτε να ενεργούν με γνώμονα την ύψιστη εντιμότητα, ακεραιότητα και ειλικρίνεια.

Κάθε εργαζόμενος της Εταιρείας και μέλος της διοίκησης και διαχείρισης αυτής οφείλει πάντοτε να ενεργεί με ακεραιότητα, τιμιότητα, και ειλικρίνεια, να σέβεται τα δικαιώματα των πελατών, των προμηθευτών, των συνεργατών και των ανταγωνιστών της. Οι Υπεύθυνοι Τμημάτων της Εταιρείας, οι εργαζόμενοι και το προσωπικό και συνεργάτες που εμπλέκονται στη διοίκηση και διαχείριση αυτής οφείλουν να ενημερώνουν την Εταιρεία για νομικές διαδικασίες που έχουν τυχόν εγερθεί εναντίων τους.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι στην ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε. πρέπει να ειδοποιούν άμεσα την Εταιρεία εάν κατηγορούνται για διάπραξη αδικήματος και να παρέχουν οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία τους ζητηθεί.

10. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ

Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε. απαγορεύει και δεν ανέχεται τις διακρίσεις στη διαδικασία πρόσληψης ή στον καθορισμό της αμοιβής ή στην πρόσβαση στην κατάρτιση ή στην εξέλιξη, ή στην προαγωγή ή στην καταγγελία. τη λύση της εργασιακής σχέσης ή τη συνταξιοδότηση, που βασίζονται στο φύλο, το χρώμα, την ηλικία, τον τόπο καταγωγής, την παλαιότητα στο δυναμικό της εταιρείας, την κοινωνική τάξη, τις πολιτικές πεποιθήσεις, την υπηκοότητα, το θρήσκευμα, το σεξουαλικό προσανατολισμό ή  πιθανή αναπηρία.

Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε. παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλες τις μορφές απασχόλησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και απαγορεύει την παιδική εργασία υιοθετώντας τις αρχές του προτύπου SA - 8000.

Εφόσον εντοπιστεί ένα περιστατικό παιδικής εργασίας, τα παιδιά πρέπει να απομακρύνονται από το χώρο εργασίας και να τους παρέχονται βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν συχνά την εγγραφή των παιδιών σε σχολεία και την παροχή εναλλακτικών λύσεων για την παραγωγή εισοδήματος για τους γονείς ή τα μέλη της οικογένειας που βρίσκονται πάνω από το κατώτατο όριο ηλικίας για εργασία.

Επιπλέον η Εταιρεία δεν συμμετέχει και δεν κάνει χρήση, ούτε δείχνει ανοχή στα φαινόμενα καταναγκαστικής εργασίας, σωματικής τιμωρίας, διανοητικού ή σωματικού εξαναγκασμού και λεκτικής κακοποίησης των εργαζομένων και τα καταδικάζει σεβόμενη πάντοτε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την εμπιστευτικότητα και τα προσωπικά δικαιώματα κάθε εργαζομένου και δεσμευόμενη στη διατήρηση ενός εργασιακού χώρου απαλλαγμένου από διακρίσεις και κάθε είδους ηθικές παρενοχλήσεις.

Ως εκ τούτου, η ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε. δεν ανέχεται οποιουδήποτε είδους παράνομη διάκριση, λεκτική ή φυσική ή ηθική παρενόχληση βασισμένη στο φύλο, το χρώμα, την ηλικία, τον τόπο καταγωγής, την παλαιότητα στο δυναμικό της εταιρείας, την κοινωνική τάξη, τις πολιτικές πεποιθήσεις, την υπηκοότητα, το θρήσκευμα, το σεξουαλικό προσανατολισμό ή την αναπηρία, την εθνικότητα, την ιδιότητα μέλους ένωσης, τον πολιτικό συνεταιρισμό, ή τη φυσική ή διανοητική ανικανότητα, την κατάσταση υγείας ή την οικογενειακή κατάσταση.

Οι εργαζόμενοι που θεωρούν ότι ο εργασιακός χώρος τους δεν συμμορφώνεται με τις ανωτέρω αρχές ενθαρρύνονται να αναφέρουν τις ανησυχίες τους στο τμήμα προσωπικού, ή τη διοίκηση με ανοικτή γραμμή.

Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε. υιοθετεί και προάγει τις αρχές και τα πρότυπα Υγιεινής και Ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον, με κύριο σκοπό να παρέχεται πάντοτε υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον απαλλαγμένο από επικίνδυνες συνθήκες ή συνθήκες που βλάπτουν την υγεία.

Επίσης, η ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε. λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε να αποτρέπονται ατυχήματα και έχει θεσμοθετήσει πρακτικές που αποτρέπουν και αντιμετωπίζουν πιθανούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζόμενων. Παρέχει επίσης σε όλους τους εργαζόμενους ενημέρωση στα ζητήματα Υγιεινής και Ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον και εκτός αυτού, με στελέχη της Εταιρείας και κανονισμούς που έχουν ευθύνη για τη δημιουργία και τη διατήρηση ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού χώρου για όλους, τηρώντας τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  για την υγεία και την ασφάλεια.

Στην κατεύθυνση αυτή, ενθαρρύνει το προσωπικό να υποβάλει αναφορές περιγραφής συνθηκών καθώς και οποιεσδήποτε περαιτέρω ανησυχίες για ενδεχόμενες επισφαλείς συνθήκες ή εγχειρήματα που ελλοχεύουν κίνδυνο τραυματισμού.

Προκειμένου να διατηρηθεί πάντοτε ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον απαλλαγμένο από επικίνδυνες συνθήκες ή συνθήκες που βλάπτουν την υγεία, η ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε. δεν ανέχεται καμίας μορφής βία ή απειλή βίας εντός ή σε σχέση με το χώρο εργασίας ή εργασιακού περιβάλλοντος. Οι εργαζόμενοι που πέφτουν θύματα, καθίστανται μάρτυρες ή αντιλαμβάνονται μία βίαιη ή δυνητικά βίαιη συμπεριφορά ή κατάσταση στους χώρους της Εταιρείας πρέπει να την αναφέρουν άμεσα στον προϊστάμενο τους ή στον Υπεύθυνο Προσωπικού.

11. ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε. δεσμεύεται να διατηρεί ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον απαλλαγμένο από παράνομες ουσίες. Όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να συμμορφώνονται απόλυτα προς τις πολιτικές της Εταιρείας που αφορούν στην κατάχρηση οινοπνεύματος και την κατοχή, πώληση, διακίνηση ή χρήση όλων των παράνομων ουσιών.

Απαγορεύεται η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών εν ώρα εργασίας ή εντός των εγκαταστάσεων της Εταιρείας, εκτός εάν πρόκειται για συγκεκριμένες εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα μετά από έγκριση της Διοίκησης. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται εν ώρα εργασίας ή εντός των εγκαταστάσεων της Εταιρείας, η κατοχή, η χρήση, η πώληση ή η διακίνηση ή προσφορά παράνομων ναρκωτικών ή άλλων απαγορευμένων ουσιών. Επιπλέον, απαγορεύεται η προσέλευση στην εργασία, ή η οδήγηση εταιρικού οχήματος κάτω από την επήρεια οινοπνεύματος ή οποιουδήποτε παράνομου ναρκωτικού ή απαγορευμένης ουσίας.

12. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΡΥΠΩΝ

Η Εταιρεία ενθαρρύνει το προσωπικό της και τους συνεργάτες της να υιοθετούν πάντοτε εντός και εκτός χώρου εργασίας τις βέλτιστες πρακτικές ενός υπεύθυνου καταναλωτή για τη μείωση των ρύπων.  Οι εργαζόμενοι, το προσωπικό, πελάτες και συνεργάτες ενημερώνονται μέσα από εταιρική επικοινωνία, ενημερωτικά φυλλάδια και εκδηλώσεις  να επιδιώκουν την οικονομία των φυσικών πόρων, την ανακύκλωση των αποβλήτων και τη μείωση των εκπομπών ρύπων στηρίζοντας έμπρακτα την ανακύκλωση και άλλα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας.

Εάν εργαζόμενος είναι αβέβαιος για την ευθύνη ή την υποχρέωση του σύμφωνα με τα ανωτέρω, πρέπει να αναζητήσει βοήθεια και καθοδήγηση από τον προϊστάμενο  ή τον υπεύθυνο για το περιβάλλον.

Η Εταιρεία έχει θεσμοθετήσει μία περιβαλλοντική πολιτική εγκεκριμένη από το Δ.Σ αυτής, η οποία και επαληθεύεται-ανανεώνεται ή / και εγκρίνεται ετησίως.

13. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε. σέβεται  την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα προσωπικά δεδομένα του προσωπικού τους και των παλαιότερων εργαζομένων. Προς το σκοπό αυτό ζητούνται και φυλάσσονται από το προσωπικό και τους συνεργάτες μόνο οι πληροφορίες που αναφέρονται στο Βιογραφικό Σημείωμα και απαιτούνται από τις Αρχές ή συμβάλλουν στην αποτελεσματική λειτουργία της Εταιρείας. Οι πληροφορίες αυτής της φύσης και κυρίως τα προσωπικά δεδομένα του Ανθρώπινου Δυναμικού, θεωρούνται απόρρητες και μόνο το αρμόδιο εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει πρόσβαση σε αυτές.

Ο Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού τηρεί ατομικό φάκελο για κάθε εργαζόμενο, στον οποίο αρχειοθετούνται μόνο τα απαιτούμενα στοιχεία όπως έγγραφα προϋπηρεσίας, ταυτοποίησης και πιστοποιητικά σπουδών, επαγγελματικής κατάρτισης και εξειδίκευσης. Ο τύπος και ο τρόπος τήρησης αυτών των στοιχείων και αρχείων καθορίζονται από τη Διοίκηση της Εταιρείας και είναι απόλυτα σύννομος με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, οιοσδήποτε δε εξουσιοδοτημένος προς τούτου συνεργάτης ή υπάλληλος έχει πρόσβαση στα ατομικά αρχεία και προσωπικά δεδομένα του Ανθρώπινου δυναμικού δεσμεύεται με επ΄ αόριστον εχεμύθεια και μετά την οιαδήποτε λύση της εργασιακής σχέσης εκτός αν ορίζεται άλλως από νόμο ή από δημόσια αρχή ή δικαστήριο.  Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων λαμβάνει χώρα μόνο για καθορισμένους ρητούς και νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που εξασφαλίζεται η ασφάλειά τους.

Επιπροσθέτως η ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε. εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για να διασφαλίζει την ασφάλεια και την επεξεργασία των δεδομένων των εργαζομένων που τηρούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων. Ο Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού φροντίζει πάντοτε να φυλάσσει το χώρο όπου κρατεί τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων της Εταιρείας, αλλά και να λαμβάνει μέτρα προστασίας αυτών (κλειδωμένα ντουλάπια, συρτάρια και βιβλιοθήκη) κατά την οποιαδήποτε απομάκρυνσή του από το γραφείο του, για το παραμικρό χρονικό διάστημα.

Σε ό,τι αφορά τα αρχεία προσωπικών δεδομένων που κρατώνται ηλεκτρονικά, αυτά φυλάσσονται από τον ΥΑΔ της εταιρείας στον προσωπικό του υπολογιστή και πάντοτε ο υπολογιστής είναι προστατευμένος από προσωπικούς κωδικούς και όνομα χρήστη. Έτσι λοιπόν διασφαλίζεται η ακεραιότητα των πληροφοριών και η εμπιστευτικότητα, δεδομένου ότι δεν μπορεί κάποιος να τα παραβιάσει. Επιπλέον, το γραφείο παρακολουθείται για λόγους ασφαλείας από κλειστό κύκλωμα καμερών.

Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που τηρεί η εταιρεία καθώς και όλα τα άλλα σχετικά δικαιώματα που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την τήρηση αρχείου και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα και ενδεικτικά, το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, φορητότητας, εναντίωσης,  διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), προσφυγής στην Αρχή προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ανάκλησης της συγκατάθεσης, όπως αυτά προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις ισχύουσες φορολογικές, ασφαλιστικές και λοιπές διατάξεις.

14. ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Η φιλοσοφία της Εταιρείας συνοψίζεται στο ανθρώπινο κεφάλαιο του προσωπικού της για το οποίο στοχεύει να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα ανταγωνιστικότητας εν σχέση με τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις , καινοτομία και δεξιότητες επαγγελματικής κατάρτισης.                                                 

Για το σκοπό αυτό η Εταιρεία παροτρύνει και ενθαρρύνει το προσωπικό στη συμμετοχή σε σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης στους παραπάνω τομείς με στόχο την αειφόρο ανάπτυξή της και την περαιτέρω ανάπτυξη και τη βελτίωση των ικανοτήτων του προσωπικού της.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Εταιρεία προσφέρει στο προσωπικό της ευκαιρίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων, on the job training και rotation και αναδιοργάνωσης θέσεων και αλλαγής αντικειμένου στην εργασία.

15. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

Οι εργαζόμενοι και το προσωπικό της ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε. υποχρεούνται να χειρίζονται με άκρα εχεμύθεια τις εμπιστευτικές πληροφορίες που τους γνωστοποιούνται από την Εταιρεία, τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες, τους εργολάβους ή τους ανταγωνιστές αυτής και να φροντίζουν πάντοτε και με κάθε τρόπο να αποφεύγουν, να αποτρέπουν την αθέμιτη κοινοποίηση τέτοιων πληροφοριών, εκτός εάν αυτό εγκριθεί εγγράφως από το Γενικό Διευθυντή ή απαιτείται από το Νόμο ή από δικαστήριο. Η υποχρέωση διαφύλαξης των εμπιστευτικών πληροφοριών είναι δεσμευτική ακόμα και μετά τη λήξη της απασχόλησης ή την καθ΄ οιοδήποτε τρόπο λύση της σχέσης ακόμα και αν διαφορετικά προβλέπεται από την οικεία σύμβαση. Οι εργαζόμενοι και το προσωπικό της ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε, σε περίπτωση λύσης ή λήξης της Σύμβασης Εργασίας τους για οποιονδήποτε λόγο έχουν την υποχρέωση: (α) να σταματήσουν άμεσα οποιαδήποτε πρόσβαση και επεξεργασία Εμπιστευτικών Πληροφοριών, (β) να παραδώσουν άμεσα στην Εταιρεία οποιεσδήποτε Εμπιστευτικές Πληροφορίες βρίσκονται στην κατοχή τους ή στην κατοχή τρίτων, (γ) να απέχουν από οποιαδήποτε αθέμιτη ή καταχρηστική ενέργεια που θα μπορούσε να είναι βλαπτική για τα συμφέροντα της Εταιρείας.

Ως εμπιστευτικές πληροφορίες ορίζονται οι πληροφορίες που οι προμηθευτές και οι πελάτες της Εταιρείας εμπιστεύτηκαν σε αυτήν καθώς και όλες οι μη-δημόσιες πληροφορίες, η αποκάλυψη των οποίων θα μπορούσε να φανεί επιβλαβής για την ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ή χρήσιμη στους ανταγωνιστές αυτής, τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους εργολάβους ή συνεργάτες αυτής αντιστρατευόμενη τα συμφέροντα της Εταιρείας.

Επισημαίνεται ότι η εχεμύθεια, η εμπιστευτικότητα και η επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις και πρακτικές που καθιερώνει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 των προσωπικών δεδομένων των πελατών, συνεργατών αλλά και του προσωπικού της εταιρείας, αποτελούν υποχρεώσεις όλων. Για τις συγκεκριμένες πρακτικές με στόχο την αποτελεσματικότερη προστασία των προσωπικών δεδομένων, τις οποίες η εταιρεία έχει υιοθετήσει κατά την διαδικασία συμμόρφωσής της με τον άνω Κανονισμό, έχει γίνει λεπτομερής ενημέρωση και θα διενεργείται συνεχής εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας.

16. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Οι εγκαταστάσεις της Εταιρείας επιτηρούνται επί εικοσιτετραώρου βάσεως, 7 ημέρες την εβδομάδα από συστήματα έτσι ώστε να αποφεύγεται η πρόσβαση τρίτων προσώπων εντός της εταιρείας. Επιπλέον, υπάρχει σύστημα ελέγχου πρόσβασης εντός του κτηρίου της Εταιρείας και τις εγκαταστάσεις αυτής, ούτως ώστε μόνον οι εξουσιοδοτημένοι προς τούτο εργαζόμενοι να έχουν πρόσβαση στις κτηριακές εγκαταστάσεις και στις  απόρρητες πληροφορίες της Εταιρείας. Για τη λειτουργία των παραπάνω συστημάτων έχουν ληφθεί όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.   Επιπροσθέτως εφαρμόζονται μέτρα ελέγχου ηλεκτρικού δικτύου και τροφοδοσίας και υπάρχουν συστήματα πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας με σκοποί την προστασία από καταστροφές που προέρχονται από φυσικά αίτια.

17. ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όλοι οι εργαζόμενοι της ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε. οφείλουν να προστατεύουν τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και να εξασφαλίζουν την αποδοτική χρήση τους.

Η υπεξαίρεση, ο αμελής χειρισμός και η σπατάλη αυτών, ασκούν άμεση επίδραση στην αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για νόμιμους, κατάλληλους και εξουσιοδοτημένους επιχειρηματικούς σκοπούς. Οποιοδήποτε πιθανό περιστατικό απάτης, κλοπής, υπεξαίρεσης ή ακατάλληλης χρήσης θα πρέπει να αναφέρεται άμεσα στη Διοίκηση προκειμένου να διερευνηθεί και να καλείται η Αστυνομία.

Τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε. απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται για εξω-εταιρικές υποθέσεις δραστηριότητες  πλην προηγούμενης έγκρισης της Διοίκησης και το ανθρώπινο δυναμικό δεν πρέπει να επιδιώκει ή πραγματοποιεί εξω-εταιρικές επαγγελματικές συναλλαγές προς ίδιο όφελος χωρίς την προηγούμενη γνωστοποίηση και έγκριση της Διοίκησης κατά τη διάρκεια της αμειβόμενης απασχόλησης. Στα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, που οφείλουν να τυγχάνουν προστασίας εκ μέρους του προσωπικού, περιλαμβάνονται επίσης και οι ιδιοκτησιακές πληροφορίες αυτής, όπως ο σχεδιασμός και η εφαρμογή λύσεων προς πελάτες της Εταιρείας που αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και τη συνιστούν τη φήμη για την εξειδίκευση και η συνακόλουθη προσέλκυση πελατείας αυτής, οι πελάτες, προμηθευτές , συμβάσεις, επαφές και τα πάσης φύσεως εμπορικά στοιχεία που αφορούν αυτούς για παρελθόντα, παρόντα και μελλοντικά έργα, τα πάσης φύσεως εμπορικά μυστικά και ο τρόπος του «επιχειρείν», το know-how, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα, τα πνευματικά δικαιώματα, καθώς και τα σχέδια επιχειρησιακών συνασπισμών και συνεργασιών, οι πάσης φύσεως πληροφορίες μάρκετινγκ και πληροφόρησης μετόχων και αρχών κεφαλαιαγοράς, οι ιδέες εφαρμοσμένης μηχανικής και κατασκευής, τα σχέδια, οι βάσεις δεδομένων, τα αρχεία, τα στοιχεία μισθοδοσίας, οι ατομικοί φάκελοι του προσωπικού και τα προσωπικά τους δεδομένα και εν γένει οποιαδήποτε αδημοσίευτα οικονομικά στοιχεία, εσωτερικές επιχειρηματικές αναλύσεις οικονομικής απόδοσης , αναφορές και εκθέσεις. Η αθέμιτη χρήση ή η διάδοση αυτών των πληροφοριών θεωρείται παράβαση της εταιρικής πολιτικής και συνιστά παράλληλα αδίκημα που επιφέρει αστικές ή και ποινικές κυρώσεις.

18. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ο εμπορικός αποκλεισμός ή άλλου είδους εμπορικές κυρώσεις, που κατά καιρούς επιβάλλονται κατά κυβερνήσεων, ή περιφερειών από την Ελληνική Κυβέρνηση, άλλα Κράτη, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τα Ηνωμένα Έθνη, πρέπει να τηρούνται. Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου της Εταιρείας είναι σε θέση να παράσχει την ορθή πληροφόρηση για την εκάστοτε υφιστάμενη κατάσταση σε σχέση με τα εν λόγω θέματα που τυχόν ανακύψουν.

19. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Οποιαδήποτε παραίτηση από πρόβλεψη του παρόντος Κώδικα εκ μέρους των ανώτερων στελεχών και των διευθυντών της Εταιρείας, επιτρέπεται μόνον εφόσον έχει λάβει τη σχετική έγκριση με απόφαση της Γενικής συνέλευσης αυτής και γνωστοποιείται άμεσα όπως απαιτείται από την ισχύουσα Νομοθεσία.

20. ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ Η ΑΝΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Οι εργαζόμενοι και το προσωπικό ενθαρρύνονται να απευθυνθούν ανοικτά στους Προϊστάμενους, τον Υπεύθυνο Ανθρώπινου Δυναμικού, τη Νομική Υπηρεσία ή τον Υπεύθυνο Εταιρικής Επικοινωνίας για την, κατά περίπτωση, καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση φαινομένων διαπιστωμένης ή πιθανής ή εν αμφιβολία παράβασης του Κώδικα, της εταιρικής πολιτικής, ή της ισχύουσα Νομοθεσίας.

Είναι πολιτική της Εταιρείας να μην επιτρέπει αντίποινα ή δυσμενή μεταχείριση από τρίτους, του προσωπικού που καλόπιστα προβαίνουν σε τέτοιου είδους αναφορές για την προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας. Επίσης, οι εργαζόμενοι οφείλουν να συνεργάζονται κατά τη διενέργεια εσωτερικής έρευνας τέτοιων υποθέσεων.

21. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ

Οι Προϊστάμενοι της Εταιρείας, πέραν της ευθύνης που φέρουν ως εργαζόμενοι και της υποχρέωσης που έχουν να δρουν με σωστή και δίκαιη κρίση, οφείλουν να συμπεριφέρονται δίδοντας οι ίδιοι το καλό παράδειγμα, εμπνέοντας σεβασμό προς το προσωπικό με πρότυπο επαγγελματικής ηθικής, επιδεικνύοντας εντιμότητα, τιμιότητα, ακεραιότητα, ειλικρίνεια, προστατεύοντας πάντοτε τα εταιρικά συμφέροντα και μη λειτουργώντας ποτέ για ίδιον όφελος, ενισχύοντας το ηθικό του προσωπικού, σεβόμενοι πάντοτε τους κανόνες της ευπρέπειας , ευγένειας και αξιοπρέπειας, τα χρηστά ήθη στις σχέσεις με τους ανωτέρους, τους ομό-βαθμους, τους υφισταμένους τους, τους συνεργάτες και ασκώντας την επιχειρηματική τους δραστηριότητα με ακέραιο, ηθικό , έντιμο και δίκαιο τρόπο. Οφείλουν να προάγουν την ανοιχτή και ειλικρινή αμφίδρομη επικοινωνία με το προσωπικό προκειμένου να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι και συνεργάτες τι προσδοκά η Εταιρία ως απόδοση από αυτούς και πώς αναμένει να συνεισφέρουν στους στόχους της Εταιρείας, να μπορούν άνετα να αναζητούν καθοδήγηση και βοήθεια για την επίλυση αποριών καθώς και ενημέρωση σε σχέση με τον Κώδικα.

22. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΖΕΣΘΑΙ

Η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι συνεπάγεται σεβασμό του δικαιώματος όλων των εργοδοτών και όλων των εργαζομένων να συγκροτούν και να συμμετέχουν ελεύθερα και οικειοθελώς σε ομάδες για την προώθηση και την προάσπιση των επαγγελματικών τους συμφερόντων.

Τόσο οι εργαζόμενοι όσο και η Διοίκηση της Εταιρείας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε. έχουν το δικαίωμα να ιδρύουν, να συμμετέχουν και να διαχειρίζονται τις δικές τους οργανώσεις, χωρίς παρέμβαση του Κράτους ή οποιουδήποτε άλλου φορέα. Όλοι έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης και άποψης, συμπεριλαμβανομένης εκείνης επί του θέματος των συνδικαλιστικών ενώσεων – υπό την προϋπόθεση ότι η άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν παραβιάζει το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι για κάποιον εργαζόμενο.

Για να είναι σε θέση να λαμβάνουν ελεύθερα αποφάσεις, οι εργαζόμενοι έχουν ανάγκη από ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τη βία, τις πιέσεις, το φόβο και τις απειλές. Οι δραστηριότητες μίας «Ένωσης» περιλαμβάνουν τη θέσπιση κανόνων, τη διαχείριση και την εκλογή αντιπροσώπων. Η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι αφορά τους εργοδότες, τις συνδικαλιστικές ενώσεις και άλλους εκπροσώπους εργαζομένων, οι οποίοι συζητούν ελεύθερα διάφορα ζητήματα εργασίας, προκειμένου να επιτύχουν κοινά αποδεκτές συμφωνίες.

Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι μια εκούσια διαδικασία ή δραστηριότητα, μέσω της οποίας η Εταιρεία ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και οι εργαζόμενοι συζητούν και διαπραγματεύονται τις μεταξύ τους σχέσεις, ιδίως τους ειδικούς όρους και τις συνθήκες εργασίας καθώς και τη ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ των εργοδοτών, των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών οργανώσεών τους. Στους συμμετέχοντες σε συλλογικές διαπραγματεύσεις συγκαταλέγονται οι ίδιοι οι εργοδότες ή οι οργανώσεις εργοδοτών και οι συνδικαλιστικές ενώσεις των εργαζομένων ή, απουσία αυτών, αντιπρόσωποι που ορίζονται ελεύθερα από τους εργαζομένους.

Σημαντικό σκέλος της ουσιαστικής αναγνώρισης του δικαιώματος συλλογικών διαπραγματεύσεων είναι η «αρχή της καλής πίστης». Η καλή πίστη είναι σημαντική για την αρμονική εξέλιξη των εργασιακών σχέσεων. Η αρχή αυτή προϋποθέτει ότι οι κοινωνικοί εταίροι συνεργάζονται και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να καταλήξουν σε συμφωνία μέσω ειλικρινών και εποικοδομητικών διαπραγματεύσεων και ότι τα δύο μέρη αποφεύγουν τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στις διαπραγματεύσεις. Η αρχή της καλής πίστης δεν απαιτεί ένα προκαθορισμένο επίπεδο διαπραγματεύσεων ή την υποχρέωση διαπραγμάτευσης από την πλευρά των εργοδοτών ή των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων.

23. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Πρέπει όλοι συνεχώς να φροντίζουμε να εξασφαλίζουμε την αδιάκοπη και συνεπή εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα και την αποφυγή παραβάσεων του.

Εντούτοις, ορισμένες φορές δεν είναι εύκολο να διακρίνει κανείς το σωστό από το λανθασμένο. Οι εργαζόμενοι πρέπει πάντοτε να καθοδηγούνται στη λήψη των αποφάσεων τους από τις ακόλουθες βασικές αρχές:

Αποφύγετε οποιαδήποτε συμπεριφορά θα μπορούσε να βλάψει ή να θέσει σε κίνδυνο την Εταιρεία ή τη φήμη της.

Πράττετε νόμιμα και με ειλικρίνεια.

Βάλτε τα συμφέροντα της Εταιρείας πάνω από τα προσωπικά σας συμφέροντα.

Δεδομένου ότι δεν είμαστε σε θέση να προβλέψουμε κάθε πιθανή μελλοντική κατάσταση, είναι σημαντικό να έχουμε έναν τρόπο προσέγγισης και αξιολόγησης των νέων δεδομένων ή προβλημάτων.

Αυτά είναι τα λογικά βήματα που πρέπει να έχετε κατά νου:

(α) Σιγουρευθείτε ότι έχετε όλα τα δεδομένα. Προκειμένου να ληφθεί μία ορθή απόφαση απαιτείται η πληρέστερη δυνατή ενημέρωση.

(β) Αναρωτηθείτε: Τι καλούμαι συγκεκριμένα να κάνω; Μπορεί να θεωρηθεί ανήθικο ή ανάρμοστο; Αυτό θα σας επιτρέψει να εστιάσετε στο συγκεκριμένο πρόβλημα και τις τυχόν εναλλακτικές πρακτικές αντιμετώπισης του. Χρησιμοποιήστε την κοινή λογική και την κρίση σας καθώς εάν κάτι φαντάζει ανήθικο ή ανάρμοστο, πιθανώς και να είναι.

(γ) Συζητείστε το πρόβλημα με τον Προϊστάμενο σας. Αυτό συνιστά τη θεμελιώδη αρχή για τον ορθό χειρισμό οποιασδήποτε κατάστασης. Εάν αισθάνεστε άβολα να συζητήσετε το εκάστοτε πρόβλημα με τον προϊστάμενο σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Διοίκηση ή τον Υπεύθυνο του Ανθρώπινου Δυναμικού.

(δ) Αναζητήστε βοήθεια από τους υπευθύνους της Εταιρείας. Εάν κρίνετε ότι δεν αρμόζει στη συγκεκριμένη περίπτωση η συζήτηση με τον Προϊστάμενο σας, μπορείτε να μοιραστείτε τις ανησυχίες σας με τον Υπεύθυνο Προσωπικού ή ακόμα και με τη Διοίκηση.

(ε) Μπορείτε να αναφέρετε τις τυχόν παραβάσεις εμπιστευτικά. Εάν ο χειρισμός μιας δεδομένης κατάστασης απαιτεί να κρατηθεί μυστική η ταυτότητα σας, τότε πράγματι η ανωνυμία σας θα προστατευθεί. Η Εταιρεία απαγορεύει τα οποιουδήποτε είδους αντίποινα κατά των εργαζομένων που καλή την πίστη προέβησαν σε αναφορά πιθανών παραβάσεων του Νόμου, του Κώδικα ή της εταιρικής πολιτικής.

(στ) Πρώτα ρωτήστε και μετά ενεργήστε. Αν δεν είστε βέβαιοι για την επιλογή σας αναζητήστε βοήθεια προτού αναλάβετε δράση.

Ο Κώδικας τυγχάνει εφαρμογής από όλους, το Ανθρώπινο Δυναμικό, τους εργαζόμενους και τους Συνεργάτες. Το Ανθρώπινο Δυναμικό οφείλει να λαμβάνει γνώση, να συμμορφώνεται με αυτές τις αρχές και διαδικασίες και να ενθαρρύνεται και τους εξωτερικούς συνεργάτες, πελάτες και προμηθευτές να ακολουθούν και εκείνοι αρχές επαγγελματικής ηθικής συμπεριφοράς.

Όσοι παραβιάζουν τον Κώδικα υπόκεινται σε πειθαρχικές κυρώσεις, πιθανή απόλυση / διακοπή της σχέσης, αξίωση για αποζημίωση για οιαδήποτε θετική και αποθετική ζημία ή και ποινικές  κυρώσεις, ανάλογα με την εκάστοτε ισχύουσα κείμενη νομοθεσία.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας από το Ανθρώπινο Δυναμικό της ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε., η Εταιρεία απαιτεί από το Ανθρώπινο Δυναμικό της να λάβει γνώση των προβλεπομένων σε αυτόν τον Κώδικα.

Για την εταιρεία ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ως Υπεύθυνος Ελέγχου Συμμόρφωσης με τον παρόντα Κώδικα έχει οριστεί ο Υπεύθυνος Προσωπικού, ενώ περί των αλλαγών ο Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας.

24. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η Διοίκηση λειτουργεί με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας απέναντι στους εργαζόμενους. Η επένδυση στους εργαζόμενους αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής κουλτούρας, καθώς σε αυτούς οφείλεται η υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων, η επίτευξη των θετικών αποτελεσμάτων και η συνεχής ανάπτυξη της Εταιρείας. Για το λόγο αυτό, η Διοίκηση δεσμεύεται στη δημιουργία και διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που προάγει την αμοιβαία εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και την αναγνώριση.

Προωθεί ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και υιοθετεί πρακτικές πρόσληψης που συνάδουν με τις νόμιμες προϋποθέσεις και κριτήρια απασχόλησης, όπως εκάστοτε ορίζει η εργατική νομοθεσία, τα οποία βασίζονται στις ικανότητες και το μορφωτικό επίπεδο κάθε ατόμου, ανεξάρτητα από:

 • το φύλο,
 • την υπηκοότητα,
 • το χρώμα,
 • το σεξουαλικό προσανατολισμό,
 • την καταγωγή
 • τη σωματική ικανότητα, και
 • τα νόμιμα ηλικιακά όρια απασχόλησης

Παρέχει ένα χώρο εργασίας που ενθαρρύνει τη διαφορετικότητα και επιτυγχάνει την αποδοτικότητα μέσω προσέλκυσης και διακράτησης ανθρώπων με γνώσεις και αξίες.

Έχει ενσωματώσει για τους σκοπούς αυτούς, μεθόδους ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, και προϋποθέσεις για τη συνεχή ανάπτυξη των εργαζομένων, την ενίσχυση της δημιουργικής έκφρασης και σκέψης και εκπλήρωση των προσωπικών και επαγγελματικών φιλοδοξιών.

Επίσης, συμμορφώνεται με τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους που αφορούν στην πνευματική ιδιοκτησία, διαφυλάττοντας το απόρρητο των αρχείων των εργαζομένων και επιτρέποντας στα εκάστοτε εξουσιοδοτημένα άτομα να χρησιμοποιούν τα αρχεία μόνο για νόμιμους σκοπούς που αφορούν και σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας.

25. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στην ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε., βασική αρχή και δέσμευση της Διοίκησης, είναι η διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας όλων των εμπλεκόμενων στις δραστηριότητές της, σε πλήρη συμμόρφωση με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

Η Διοίκηση της επιχείρησης, μέσω τακτικών και έκτακτων συσκέψεων, εντοπίζει και διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των πόρων που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία και, παράλληλα, θέτει μετρήσιμους, αντικειμενικούς στόχους για την υγεία & ασφάλεια της εργασίας, τους οποίους παρακολουθεί διαρκώς ώστε να διασφαλίζεται, αφενός η επάρκεια, η αποτελεσματικότητα και η συνεχής βελτίωση του Συστήματος και, αφετέρου, η καταλληλόλητα της παρούσης Πολιτικής.

Ειδικότερα, η ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε. δεσμεύεται να:

 • λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών,
 • συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές με τις δραστηριότητές της νομικές και άλλες απαιτήσεις, που αφορούν στην υγεία & ασφάλεια της εργασίας,
 • καθορίζει σκοπούς, στόχους και προγράμματα, τα οποία συστηματικά ανασκοπεί, επιδιώκοντας τη συνεχή και περαιτέρω βελτίωση της απόδοσής της σε θέματα υγείας & ασφάλειας της εργασίας
 • συνεργάζεται με φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την υγεία & ασφάλεια της εργασίας,
 • εξασφαλίζει ότι το προσωπικό είναι ενήμερο για τις αρμοδιότητές του, σύμφωνα με το καταγραμμένο Σύστημα Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας, καθώς και ευαισθητοποιημένο σε θέματα υγείας & ασφάλειας της εργασίας,
 • επικοινωνεί την πολιτική της στους εργαζόμενους, στα ενδιαφερόμενα μέρη, τους συναλλασσόμενους και τον κοινωνικό περίγυρο.

Για την υλοποίηση της Πολιτικής Υγείας & Ασφάλειας, η ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε. λειτουργεί με τις παρακάτω αρχές :

 • Παρέχονται στο ανθρώπινο δυναμικό της ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, κατάλληλες συνθήκες εργασίας και καλλιεργείται κλίμα ομαδικότητας και συνεργασίας.
 • Υλοποίηση των εργασιών με βάση τις Νομοθετικές και Κανονιστικές απαιτήσεις όπως αυτές ορίζονται από την Εθνική ή Κοινοτική Νομοθεσία.
 • Επιμόρφωση του ανθρωπίνου δυναμικού, ώστε να είναι πάντα σε θέση να ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους.
 • Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του εργασίας.
 • Παρέχονται όλα τα απαιτούμενα μέσα (εξοπλισμός, έντυπα, εκπαίδευση κλπ.) για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.
 • Όλες οι ενέργειες που είναι δυνατό να επηρεάσουν την υγεία και ασφάλεια στην εργασία προγραμματίζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες Διαδικασίες & Διεργασίες.
 • Όλα τα στοιχεία των ελέγχων τεκμηριώνονται, αναλύονται και χρησιμοποιούνται κατάλληλα στα πλαίσια μίας συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης.
 • Ενδεχόμενες παρεκκλίσεις αποτελούν αφορμή για άμεση εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι υποχρεωτική  για όλους μας η εφαρμογή και η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της λειτουργίας της Εταιρείας.

Για την Εταιρεία ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

Top

News & Updates

*Please fill in your email correctly 
RPIVACY POLICY
Alfa Pastry will use the information you provide on this form to stay in touch with you. We will treat your information with confidentiality and will not share it with others. For more information, visit our our Privacy Policy page. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.